Tuesday, November 22, 2011

[ WINDOWS ] HTC Shipped ROM - RUU

HTC HD2 [ Leo - T8585 ]

RUU_Leo_HTC_Asia_WWE_1.66.707.1_Radio_Signed_15.30.50.07U_2.06.51.07_Ship
RUU_Leo_HTC_WWE_1.66.405.2_Radio_Signed_15.30.50.07U_2.06.51.07_Ship


HTC Touch 2 [ Mega - T3333 ]

RUU_Mega_hTC_Asia_WWE_1.28.707.3_Radio_Signed_61.41t.25.31_3.48.25.27_Ship
RUU_Mega_HTC_WWE_EastEurope_1.28.479.4_Radio_Signed_61.41t.25.31_3.48.25.27_Ship


HTC Touch 3G [ Jade ]

RUU_Jade_hTC_Asia_HK_WWE_2.33.721.1_Radio_Sign_12.41.30.16_0.41.30.12_Ship
RUU_Jade_HTC_WWE_2.32.405.3_Radio_Sign_12.41.30.16_0.41.30.12_Ship


HTC Touch Pro 2 [ Rhodium ]

RUU_Rhodium_S2_hTC_Asia_WWE_2.07.707.1_Radio_Rhodium_4.49.25.91_Signed_Ship
RUU_Rhodium_S2_HTC_Europe_2.07.401.1_Radio_Rhodium_4.49.25.91_Signed_Ship


HTC Touch HD [ BlackStone - T828X ]

RUU_BlackStone_hTC_Asia_WWE_1.59.707.0_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship
RUU_BlackStone_HTC_WWE_1.56.405.1_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship


HTC Touch Diamond [ Diamond - P3700 ]

RUU_Diamond_hTC_Asia_HK_WWE_1.93.831.1
RUU_Diamond_HTC_WWE_2.03.405.3_Radio_Signed_Diamond_52.51.25.26_1.09.25.23_Ship


HTC Touch Diamond 2 [ Topaz - WarHawk ]

RUU_Topaz_hTC_Asia_WWE_1.40.707.1_Radio_Signed_Topaz_61.20t.25.10_3.43.25.19_Ship
RUU_Topaz_HTC_WWE_1.39.405.2_Radio_Signed_Topaz_61.20t.25.10_3.43.25.19_Ship


HTC Trinity [ P3600 ]

RUU_Trinity_HTC_WWE_1.15.405.5_6275_1.20.00.11_12201_Ship


HTC HD Mini [ Photon ]

RUU_Photon_hTC_Asia_WWE_1.07.707.1_Radio_Signed_20100305_Ship
RUU_Photon_HTC_WWE_EastEurope_1.36.479.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36_Ship

HTC Radar [ Omega - TMobile Radar 4G ]

RUU_Omega_HTC_Europe_1.07.401.01_Radio_16.23.02.09_2_16.24.00.23U_Signed_OMEGA_RELEASE
Omega_HTC_Europe_1.09.401.02_Radio_16.23.02.09_2_1 6.24.00.23U_Signed_OMEGA_RELEASE


HTC HD7 [ HD3 - Gold - Diamond3 - Mondrian - Schubert ]

Windows 7
RUU_Schubert_hTC_Asia_WWE_1.57.707.02_Radio_5.52.09.16_22.33a.50.10_Signed_SCHUBERT_RELEASE
RUU_Schubert_HTC_Europe_1.60.401.01_Radio_5.52.09.16_22.33a.50.10_Signed_SCHUBERT_RELEASE

Windows 7.5
RUU_Schubert_S_hTC_Asia_SEA_WWE_4.05.728.01_Radio_5.69.09.29a_22.50.50.21_Signed_SCHUBERT_RELEASE
RUU_Schubert_S_HTC_Europe_4.05.401.02_Radio_5.69.09.29a_22.50.50.21_Signed_SCHUBERT_RELEASE


HTC 7 [ Mozart ]RUU_Mozart_HTC_Europe_1.30.401.01_5.54.09.21_22.33 b.50_RELEASE


HTC 7 [ Trophy - Spark ]

RUU_Spark_Vodafone_GR_1.10.168.04_Spark_5.52.09_RE LEASE


HTC 7 [ Pro - Arrive ]

HTC 7 [ Surround ]

HTC Titan [ Eternity - Bunyip - Ultimate ]i'll update later :)